Inkomensverzekeringen

Het ‘Marktrapport Inkomensverzekeringen 2017’ geeft inzicht in de Nederlandse markt voor schadeverzekeringen onderbouwd met trends en ontwikkelingen die de markt vormgeven.

De cijfers die DNB rapporteert zijn leidend voor onze modellen. Belangrijk om te noemen is dat wij onze modellen steeds meer onderbouwen met big data. Hierdoor zijn wij beter in staat de echte omvang van de markt in te schatten. In dit rapport wordt per schademarkt een inschatting gemaakt van het totale premievolume, inclusief dat van partijen die niet (geheel) aan DNB verslag uitbrengen.

Inhoud van het marktrapport

Het rapport is opgedeeld in vijf hoofdstukken: marktspelers en de Nederlandse economie komen aan bod en er worden verschillende inkomensverzekeringen toegelicht. De verzekeringsmarkten die in dit rapport worden beschreven zijn respectievelijk: AOV, ziekteverzuim en WIA. Ieder hoofdstuk volgt in grote lijnen dezelfde opzet. Allereerst wordt de ontwikkeling en forecast van het premievolume in de markt beschreven aan de hand van cijfers. Vervolgens wordt in afzonderlijke paragrafen ingegaan op het aantal verzekeringen in de markt en de gemiddelde premie. De focus ligt in deze paragrafen hoofdzakelijk op de factoren die gebruikt worden in de modellen. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de belangrijkste trend en ontwikkeling in de markt en een speciale verdieping op het gebied van InsurTech.

Bedrijvigheid en risico’s in de Nederlandse economie vormen het fundament voor de vraag naar verzekeringen. Daarnaast spelen verschillende macro-economische indicatoren een belangrijke rol als input voor de verzekeringsmodellen. Syn-Quenta, ons macro-economisch forecast model, levert de ramingen van onder andere bedrijfsomzetten, aantallen bedrijven en werkzame personen (fte).

Wat bieden wij?

Uitgebreide cijfermatige voorspellingen voor de ontwikkeling van het aantal verzekeringen en de gemiddelde premie. Het resultaat vormt een prognose voor het verzekeringsvolume. Onderwerpen als risicodrager, arbeidsvermogen, ziekteverzuimverzekeringen en verzekerde loonsom worden uitgebreid behandeld.

Het rapport kan in zijn geheel eenmalig, inclusief updates óf gedeeltelijk worden afgenomen. We bieden ook een samenvatting aan. Alleen de komende updates (per kwartaal) afnemen is ook mogelijk. Daarnaast bieden wij ook maatwerk aan. Wilt u specifieke informatie over een deelmarkt? Dieper ingaan op bijvoorbeeld personenauto particulier? Dan horen wij dat graag!
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
Marktonderzoek & Advies
/css/images/data
Data
/css/images/rapporten
Rapporten